İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi
online offline

“Business Management School” MMC  olaraq "İnsan Resursları" sahəsindəki ən iri həcmli təlimimiz olan, 39 dəfə təşkil edərək uğurla keçirtdiyimiz "İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi" təliminin 40-cı sessiyasının qeydiyyatını açıq elan edirik.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?
- İnsan Resursları üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər
- İşə qəbul üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər
- Təlim və İnkişaf üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər
- İnsan Resursları əməliyyatları üzrə mütəxəssis, menecer və rəhbərlər

Bu təlimdə iştirak etmək sizə nə qazandıracaq?

 • İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi üzrə aşağıdaki funksiyalarını dərindən mənimsəyərək öyrənəcək, bu istiqamətdə praktiki vərdişlərə yiyələnəcəksiniz;
  - İnsan resurslarının təşkilatlanması
  - İnsan resurslarının planlaması
  - İşə qəbul və seçim mərhələsi
  - Adaptasiya sisteminin qurulması
  - Xidməti fəaliyyətin (performansın) idarə edilməsi
  - Təlim və inkişaf sisteminin qurulması
  - Karyera və istedadların idarə edilməsi sisteminin qurulması
  - Məvacib strukturunun qurulması
  - Motivasiya (maddi və qeyri maddi) sisteminin qurulması
 • Hər biri İnsan Resursları idarəçiliyi üzrə 20 ildən çox mütəxəssis və rəhbər təcrübəsinə sahib 5 peşəkar təlimçinin bilik və təcrübələrini öyrənmə imkanı əldə edəcəksiniz. 
 • Təlim sonunda təlimçilərin rəyləri və imtahan nəticələri əsasında ən parlaq iştirakçılar seçilərək istedadlar hovuzuna daxil ediləcəklər. İstedadlar hovuzunun üzvləri təlim bitdikdən sonra təlimçilərimizdən 2 ay müddətinə mentorluq xidməti alacaq, təlimçilərimizin və Business Management School-un xüsusi referansını alma  imtiyazı əldə edəcəklər. Eyni zamanda tərəfimizdən onlar üçün xüsusi ödənişsiz təlim və seminarlar təşkil edilərək daha çox inkişafları təmin ediləcəkdir. 
 • Təlim sonunda keçiriləcək imtahanda 70%-dən yüksək nəticə göstərənlər Müvəffəqiyyət Sertifikatı ilə təltif ediləcəklər.


Sertifikat

1. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən hər kəs "iştirakçı sertifikatı" ilə təmin ediləcəklər.
2. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən və keçiriləcək imtahanlarda 70%-dən çox nəticə göstərən hər kəs "müvəffəqiyyət sertifikatı" ilə təltif ediləcəklər.

I modul | Biznes idarəçiliyində İR idarəçiliyinin rolu və Strategiya (6 saat)
 
Rəşad Məhərrəmov
İRİE əhəmiyyəti  
İR əsas məqsədi  
İR funksiyaları (modulları)  
İR nəyə fokuslanmalıdır?   
Strategiya  
Vizyon  
Missiya  
Dəyərlər  
İR strategiyası  
İR strategiya nümunələri   
İR strategiyanın Biznes strategiya ilə uzlaşması  
Strateji plan  
Strateji planın 4 addımı
 
 
II modul | İR Planlama (8 saat)
 
Pərviz Qasımov
Plan, Planma və İR planlama anlayışları  
İR planlamanın məqsədi, vacibliyi və faydaları  
İR planlamanın funksiyaları  
Şirkət planı ilə İR plan arasındakı əlaqə  
Effektiv İR plan necə olmalıdır  
İR planlamada iştirak edən tərəflər  
İR planlamada lazım olan resurslar  
İR planlamanın mərhələləri  
İR planlamaya təsir edən xarici və daxili faktorlar  
İR Planlamada istifadə edilən təxmin metodları: mühakimə əsaslı və Riyazi   
İş analizi, İş və zaman etüdü, İş dizaynı (submodul)  
İş analizi nədir  
İş analizinin məqsədi, əhəmiyyəti və istifadə yerləri  
İş analizində istifadə edilən metodlar  
İş analizi prosesinin mərhələləri: İş analizinin planlanması, İş analizinin hazırlanması və tanıdılması, İş analizi prosesinin aparılması, Vəzifə təlimatları və vəzifə tələblərinin formalaşdırılması, Vəzifə təlimatları və vəzifə tələblərinin güncəllənməsi  
İş analizi anketinin komponentlər  
Anketdə olmalı suallar  
Müsahibə müsahibə metodunda suallar  
Müşahidə metodunda diqqət edilməli məqam  
Praktiki çalışma   
Vəzifə təlimatı və Vəzifə tələbinin fərqi  
İş etüdü və Zaman etüdü  
İş dizaynı   
İR metrikləri və analitikası (submodul)  
İR metriklər nədir  
İR metriklərin məqsədi və əhəmiyyəti  
Metrik  formaları (sayısal, maliyyət, faizlə)  
Metrik növləri və formaları  
Metriklər harada istifadə edilir?  
İR metrikləri  
İR analitika  
İR analitika nədir?  
İR analitika niyə önəmlidir?  
İR analitika nümunələr   

III modul | İşə qəbul və Seçim (8 saat)
 
Fərid Tağıyev
İşə Qəbul prosesinə hazırlıq mərhələsi: istedad xəritəsi, işə qəbul strategiyası və korparativ dəyərlər  
İşə Qəbul strategiyası hazırlarkən turnover hesabatına istinad  
İşə Qəbul Tuneli (Recruitment Funnel) və onun mərhələləri  
İşə Qəbul Tunelinin metrikləri  
Effektiv işə qəbul prosesində planlama və metod formalaşdırma  
Namizəd mənbəyinin yaradılması, potensialları cəlb edə biləcəyimiz qaynaqlar  
Effektiv işə qəbul prosesi üçün işəgötürən markası (employer branding)  
Sosial Media və E-Recruitment qaynaq yaratma metodu kimi  
“İstedad” və “potensial” anlayışı  
Namizəd seçimi mərhələsində istifadə olunan alətlər: intelektual və emosional zəka testləri, peşə testləri, şəxsiyyət inventarı testləri - DİSC, 16 PF, dəyərləndirmə mərkəzləri  
İşə Qəbul müsahibəsinin növləri və onların tətbiq edilmə məqamları  
Effektiv işə qəbul üçün səriştə əsaslı müsahibə və STAR metodu  
Dəyərləndirmə prosesində iş ailələrinə əsasən səriştə matriksinin qurulması və tətbiqi  
Prosesdə iştirak edən namizədlərin dəyərləndirilmə metodları  
İşə Qəbul Prosesində ERP və onun seçimi  
İşə Qəbul Prosesində analiz və hesabatlılıq  
İşə qəbul prosesinin referans araşdırması mərhələsi və yekun dəyərləndirmə mərhələsi  
İş təklifi mərhələsi və diqqət edilməsi lazım olan nüanslar  
Prosesə cəlb edilən və uyğun görülməyən namizədlərə geridönüş edilməsi prosesi    
Stratejik İşə qəbul üçün keçmiş, mövcud və gələcək trendlərin analizi  

IV modul | Adaptasiya (2 saat)
 
Fərid Tağıyev
Adaptasiya proqramının mahiyyəti, məqsədi və mərhələləri  
Oryantasiya proqramının təşkil edilmə metodları  
Sınaq müddətində işçinin dəyərləndirmə metodları və geridönüş edilməsi mərhələsi  
Adaptasiya sisteminin idarə edilməsində ənənəvi və müasir yanaşmalar  
Adaptasiya prosesində yekun dəyərləndirmə
 
 
V modul |  Performansın idarə edilməsi (8 saat)
 
Müşfiq Əmircanov
Performansın idarə edilməsi nədir?  
Performansın idarə edilməsinin 3 mərhələsi:   
Performans qiymətləndirmənin məqsədi  
Performans qiymətləndirməni şirkət rəhbəri, şirkət və işçilər üçün faydaları  
Peformans qiymətləndirmə kriteriyalarının  müəyyən edilməsi  
Hədəflərin və KPI-ların müəyyən edilməsi  
Fərdi və komanda hədəflərinin uzlaşdırılması (kaskadlama)  
Performans qiymətləndirmə  metodları (360 dərəcə və.s)  
Performans qiymətləndirmə prosesi (XFQ)  
Təməl qiymətləndirmə xətaları  
Performans qiymətləndirmə görüşlərində diqqət edilməli məqamlar  
Geribildirimin önəmi və formaları  
Performans qiymətləndirmə nəticələrinin təhlili və tətbiqi
 
 
VI modul | İstedadların idarəedilməsi və Karyera planlama (6 saat)
 
Pərviz Qasımov
İstedadın idarə edilməsində bəzi anlayışlar (istedad, potensial, performans)  
İstedadların idarə edilməsinin önəmi  
İstedadların idarə edilməsi prosesi  
Karyera planı  
Təyinat və yüksəliş kriteriyaları  
Kritik vəzifələrin müəyyən edilməsi  
Kritik vəzifələrə davamçıların hazırlanması planı  
İşçilərin qiymətləndirilməsi və potensialların müəyyən edilməsi  
İstedadların inkişaf etdirilməsi  
Davamçılar planının mərhələləri  
Rotasiya planı  
Fərdi inkişaf planı  
Fərdi inkişaf planının komponentləri  
Ölçmə və qiymətləndirmə vasitələri  
Səriştələrin istifadə edilməsi  
İstedad matrisi (9 box)
 
 
VII modul | Təlim və inkişaf (8 saat)
 
Alruz Sultan
Tərtib (İllik Təlim Planının tərtib edilməsi)  
Fərdi qiymətləndirmənin aparılması  
Qiymətləndirmə meyarlarının müəyyən edilməsi  
Fərdi Qiymətləndirmə Blankının tərtib edilməsi  
Təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi  
Təlim Müraciəti Blankının tərtib edilməsi  
Təlim Müraciəti Blanklarının analiz edilməsi  
İllik Təlim Büdcəsinin tərtib edilməsi  
İcra (İllik Təlim Planının icra edilməsi)  
Prioritetlərin müəyyən edilməsi  
Təlim bölməsinin fəaliyyət planının tərtib edilməsi  
Təlim müəssisələri və Təlimçilərin axtarışı  
Rəsmiləşdirmə və təşkilati işlərin həyata keçirilməsi  
Təlimin qiymətləndirmə meyarlarının müəyyən edilməsi  
Təlim Qiymətləndirmə Blankının tərtib edilməsi  
Hesabat (Təlimlərlə bağlı Hesabatın tərtib edilməsi)   
Keçirilən təlimlərin data bazasının yaradılması  
Sertifikatların data bazasının yaradılması  
Qiymətləndirmə blanklarının data bazasının yaradılması  
Təlimlərlə bağlı illik hesabatın tərtib edilməsi
 
 
VIII modul | Əmək haqqı sisteminin qurulması və Mükafatlandırma (8 saat) Rəşad Məhərrəmov

Əmək haqqının strateji məqsədləri və əhəmiyyəti
 
Əmək haqqı sistemində inteqrasiya olunmuş yanaşma  
Əmək haqqı strukturunun formalaşdırılması üçün modellər  
Əmək haqqı sistemində 3P konsepsiyası və Performans əsaslı əməkhaqı sisteminin qurulması
Vəzifə dərəcələndirmə və əsas prinsipləri  
Vəzifə dərəcələndirmə metodlarının tətbiqi Hay metodu, JET metodu  
Praktik məşğələlər  
Əmək haqqının idarə olunması siyasətinin formalaşdırlması  
Əmək haqqı artımları üçün strategiyalar  
Əmək haqqı büdcəsinin formalaşdırılması və proqnozlaşdırılması  
Praktik məşğələlər
 
 
IX modul | İşçi bağlılığı və Motivasiya (2 saat)
 
Rəşad Məhərrəmov
İşçi bağlılığı (loyallığı) nədir?  
İşçi bağlılığının (loyallığının) əhəmiyyəti  
İşçi bağlılının (loyallığının) şirkətə faydası  
İşçi bağlılığın işçi axınına təsiri  
İşçinin işdən ayrılma maliyyəti  
İşçi məmnuniyyəti və işçi bağlılığı arasındakı fərqlər  
İşçi bağlılığı modeli  
İşçilərin şirkətə bağlı olduğunu necə anlamaq olar?  
İşçi bağlığını təmin etmək və ya artırmaq üçün nə etmək olar?  
Təşkilat, iş və komanda səviyyələrində işçi bağlılığı  
İşçi bağlılığını kim yaratmalıdır? Bu prosesdə komanda liderinin rolu və məsuliyyətləri nədən ibarətdir?  
İşçi bağlılığında təşkilatın rolu  
İşi bağlılığında menecerlərin rolu  
İşçi bağlılığında işçilərin rolu  
İşçi bağlılığında motivasiyanın rolu  
İşçi bağlılığı və motivasiya arasında əlaqə  
Motivasiya  
Motivasiya nədir?  
Motivasiya niyə önəmlidir?  
İşçiləri nə motivasiya edir?  
Motivasiya nəzəriyyələri   
Maslow`un ehtiyaclar nəzəriyyəsi  
Heyzberq`in 2 amil (faktor) nəzəriyyəsi
Rəşad Məhərrəmov Dövlət Təşkilatı, İdarə Heyəti Sədrinin Müavini
Pərviz Qasımov Araz Supermarket MMC İnsan Resursları departamentinin direktoru, İdarə Heyətinin üzvü
Müşfiq Əmircanov Dövlət təşkilatı / HR üzrə menecer
Alruz Sultan Baku Steel Company Təlim və İnkişaf departamentinin rəhbəri

Təlimin ödənişi: 700 AZN

Təlim ödənişini tam kart vasitəsilə 3 aya faizsiz bölərək ödəyə bilərsiniz.

 • Təlim ödənişini hissələrlə ödəmək mümkündür:
  Təlimin ödənişinin 100 manatı qeydiyyatı rəsmiləşdirmək üçün öncədən ödənilir. Qalan ödənişin 1/3hisəsi təlim başlayan gün, 1/3hissəsi təlimin 2-ci ayı başlayan gün, 1/3 hissəsi isə təlimin son günü ödənilməlidir.
   
 • Təlim ödənişi üçün 2 kateqoriyada endirim nəzərdə tutulmuşdur:
  1. “Business Management School” MMC-nin digər təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.
  2. Korporativ müştərilər üçün: Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5%,  3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

  Ödənişə daxildir:
  - Praktiki çalışmalar
  - Təlim materialları (Elektron)
  - Sonda keçiriləcək imtahan
  - Çay- kofe fasiləsi
  - Sertifikat
   

Sertifikat

1. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən hər kəs "iştirakçı sertifikatı" ilə təmin ediləcəklər.
2. Təlim müddətinin 80%-də iştirak edən və keçiriləcək imtahanlarda 70%-dən çox nəticə göstərən hər kəs "müvəffəqiyyət sertifikatı" ilə təltif ediləcəklər.

Təlim həm də korporativ sifariş əsasında da təşkil edilməkdədir. Bu zaman ödəniş sifarişçi şirkətin tələbləri əsasında hesablanılır.   

Təlimçi Tarix Saat Müddət Modul № Modul adı
Rəşad Məhərrəmov 28 iyun 2024, cümə 19:00 - 21:00 2 saat Modul 1  Biznes idarəçiliyində İR idarəçiliyinin rolu və Strategiya (6 saat)
30 iyun 2024, bazar 10:00 - 14:00 4 saat
Pərviz Qasımov 5 iyul 2024, cümə 19:00 - 21:00 2 saat Modul 2                                                                         İnsan Resurslarının Planlaşdırılması (8 saat)                                     
7 iyul 2024, bazar 10:00 - 14:00 4 saat
10 iyul 2024, çərşənbə 19:00 - 21:00 2 saat
Fərid Tağıyev 12 iyul 2024, cümə 19:00 - 21:00 2 saat Modul 3 Modul 4 İşə Qəbul və Seçim Mərhələləri (8 saat)                                                  Adaptasiya sisteminin qurulması (2 saat)
14 iyul 2024, bazar 10:00 - 14:00 4 saat
17 iyul 2024, çərşənbə 19:00 - 21:00 2 saat
19 iyul 2024, cümə 19:00 - 21:00 2 saat
Müşfiq Əmircanov 20 iyul 2024, şənbə 10:00 - 14:00 4 saat Modul 5  Performansın idarə edilməsi (8 saat)
24 iyul 2024, çərşənbə 19:00 - 21:00 2 saat
26 iyul 2024, cümə 19:00 - 21:00 2 saat
Pərviz Qasımov 28 iyul 2024, bazar 10:00 - 14:00 4 saat Modul 6  İstedadların idarəedilməsi və Karyera planlama (6 saat)
31 iyul 2024, çərşənbə 19:00 - 21:00 2 saat
Rəşad Məhərrəmov 1 avgust 2024, cümə axşamı 19:00 - 21:00 2 saat Modul 7 Modul 8 Əmək haqqı sisteminin qurulması və Mükafatlandırma (8 saat)                                         İşçi bağlılığı və Motivasiya (2 saat)
4 avgust 2024, bazar 10:00 - 14:00 4 saat
6 avgust 2024, çərşənbə axşamı 19:00 - 21:00 2 saat
7 avgust 2024, çərşənbə 19:00 - 21:00 2 saat
Alruz Sultan 9 avgust 2024, cümə 19:00 - 21:00 2 saat Modul 9 Təlim və inkişaf (8 saat) 
11 avgust 2024, bazar 10:00 - 14:00 4 saat
14 avgust 2024, çərşənbə 19:00 - 21:00 2 saat
     
Toplam   56 saat 9 modul

Müraciət et

Populyar kurslar