Data Analitika - Bootcamp
online offline

Business Management School   "Data Analitika" Bootcamp sessiyasını elan edir.

Excel-20 saat

Arithmetic Manipulation in Excel

Paste Special(formulas, values, etc)

Number Format

IF, Nested, IF

AND, OR

IF+AND(OR) practise

Conditional Formatting

Fill, clear

Sort: Filter big data

Text, number, data filter

Wildcard characterin filter

Optional parameter LEFT

RIGHT, MID

LEN, CONCATENATE FIND, SEARCH

Data manipulation in Excel

Text manipulation with functions

Go To special(blanks, visible cell only, etc)

Data type converting (text to number, etc)

REPLACE, SUBSTITUTE

TRIM, TEXT

VALUE

FIND+LOWER practise

LEFT+FIND(SEARCH)practise

Freeze data rows

Data & Time value

Data cleaning Text

To columns fill data

Remove duplicates from dataset DATE

DAY, MONTH, YEAR

NOW, TODAY

EDATE, EMONTH

Data validation

Prepare a report with consolidate

Group, ungroup big data

MOD, QUOTIENT

ABS, RANDBETWEEN

Cell references type

$ sign practise

Conditional formatting with formulas

Custom data visualization

SUBTOTAL

AGGREGATE

ROW, COLUMN VLOOKUP

CHOOSE

HLOOKUP

Calculation Options

Depent & Precentend functions

Transpose data

INDEX, MATCH, OFFSET

Practice tasks 

Pivot table

Applying Basic Conditional Formats to Pivot Tables

COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS

MAX,MIN

Visualizing Data with Excel Pivot Charts

Business Data analysis

Excel reports and presentation

Data Drilling with dashboard

Create report with Pivot chart

Connect multiple slicers to the pivot tables

Introducing Excel charts dashboard 

Creation Process Report design

Principles formatting charts 

Advanced charting and formatting tips

Charting techniques

SQL-24 saat

Structured Query Language(SQL)

Chapter 1; Introduction to SQL

Introduction Database

Understanding DBMS vs RDBMS

Gone through SQL standards

Sub languages of SQL

Difference between 10g vs 11g vs 12c

Installation of 12c

About SQL *Plus and use of developer tool

Datatypes in Oracle

Operators in Oracle

Understanding Schema design and objects

Chapter ; Data Retrieval Techniques

How to use select statement in different ways to retrieve records?

Working with columns alias

Working with table alias

Data filtering and sorting with in single table

Clauses and its types in oracle

Where clause

Having clause

From clause

Group by clause

Order by clause

Using clause

Constraint clause

For update clause

Chapter; Working with DDL Commands

Table creation using CREATE statement

Creating table from another table

Dropping a tale using DROP command

Altering the column of a table

Modyfying the column datatype in a table

Renaming an entire table

Renaming the column of a table

Using truncate command

Difference between Delete and Truncate command

Chapter; Working with DDL commands

How to copy data from one table to another table?

How to copy the structure alone from a table?

Different types of inserting row to an existing table

Updating any value of with in a record using UPDATE command

Deleting a particular record from a table

Using merge & insert all command (Impelementation of project 1)

Chapter 5; Integrity Constraints 

How to declare row lebel constraints?

How to add constraints to an existing table?

Types of integrity constraints

Not null

Unique key

Primary key

Referential integrity

Check integrity

How to enable and disable constraints?

Chapter 6; Built in functions 

Understanding single row functions 

How to use single row functions using dummy table?

Types of single row functions

String functions

Date functions

Mathematical functions

Conversion functions

Special functions

Analytical functions

Working with multi row functions ( Implementation of project 2)

Chapter 7; Data aggregation

Working with agrregate function 

Count, Sum, Max, Min, Avg 

Working with group by clause

Working with having clause

Difference between WHERE and Having clause

Chapter 8; Importance of join

Understanding joins and its uses

Types of joins 

Equi join

Non-equi join

Self join

Outer join

Left&Right outer join

Cross join(Implementation of project 3)

Chapter 9; Set operators and pseudo columns

How to use set operators in a single table content ?

Working with set operator types

UNION

UNION ALL

INTERSECT

MINUS

Working with pseudo columns using the following

ROWID

ROWNUM

Chapter 10; Sub Queries

Importance of sub queries

Single row sub queries

Multi row sub queries

Correlated sub queries

Using inline views and scalar queries (Implementation of project 4)

Chapter 11; Database transaction and security

Working with data query language using TCL

Working with data control language commands

Use of commit and rollback

Use of savepoint and set transaction

How to give system privileges to an user ?

How to invoke and revoke object privileges?

How to create users and roles?

Chapter 12; Design of schema objects

Creating and working with views

Working with synonyms

Creating Index and clusters

Working with in materialized view

Understanding sequences and its types ( Implementation of project 5)

Power BI-20 saat

Modul 1: Prepare data for analysis

Get data in Power

Clean, transform and load data in Power BI

Modul 2; Design a data model in Power BI

Work with tables

Work with dimensions

Define data granularity

Work with relationships and cardinality

Resolve modeling challenges

Lab- Data modeling in Power BI Desktop

Lab- Developing a data model

Case study

Modul 3: Introduction to creating measures using DAX in 

Power BI

Introduction to DAX and Understanding Contex 

Use the Calculate function

Use relationships effectively

Optimize a model for performance in Power BI 

Introduction to performance optimization

Review performance of measures, relationships and visuals

Use variables to improve performance and troubleshooting

Case Study

Modul 4: Add visualization items to reports

Choose an effective visualization and Import a custom visual

Create a data-driven story with Power BI reports

Design a report layout

Add buttons, bookmarks and selections

Design report navigation

Use Basic and advanced interactions and drill through

Case Study

Modul 5: Create dashboards in Power

Working With Workspaces

Creating Dashboard and App

Share reports and Dashboards with other users

Explore data by asking questions

Lab-Create a Power BI dashboard

Implement row-level

Configure row-level security with the static method

Modul 6: DAX basics 

Getting started with DAX

Introducing Simple Table 

Functions

Expanding on CONTEXT

CALCULATE statement

Time Intelligence Functions Advanced Techniques For 

Variables

Creating Virtual Relationships

Advanced Table Functions

Ranking Functions

Python-30 saat

Niyə Python?

Python-a giriş

Anaconda və spyder qurulumu

Python versiya fərqləri

Python-un quraşdırılması və işlədilməsi

Print və funksiyaları

Sadə dəyərlər və arifmetik əməliyyatlar

Dəyişkənlər

Data tiplər və data tiplərin çevrilməsi

String

Mətn əməliyyatları

Stringlər üzərində əməliyyatlar və metodları 

Format metodu və eval, exec və s funskiyaları

Şərt elementləri if, elif, else

Dövrlər for, while

Range, pass, break, continue

İterators, iterables

Generators

List-lər və metodları

Tupple və metodları

Set və metodları

Dictionary və metodları

Enumarate, zip və s kimi vacib metodlar List, tuple, set və dictionary tiplərinin oxşar və fərqli cəhətləri

Funksiyalar 

Return, yield, map, filter, lambda, reduce, *args və *kwargs yanaşmaları və tətbiqləri 

Global scope, local scope, built-in scope

Metod və funksiya fərqi

Xətalarla işləmə

Try, except, finally blokları

Zaman və tarix əməliyyatları

Numpy

Numpy modulu və metodları

Məlumatın numpy vasitəsilə analizi və təsviri 

Pandas

Pandas modulu və metodları

Series,Dataframe dtypes, dtype, size, info, any, all, isnull, ndim, axes, values, head, tail, concat. index, keys, items və s

Dataframelərlə çalışmaq

Dataframe metodları drop, loc, iloc, join, merge, describe, dropna, groupby, aggregate, filter, transform, apply, pivot table, select dtypes və s

Dataframe-lər üçün şərt elementləri

Müxtəlif uzantılı faylların oxunması

Excel, csv, html və s

Pandas və numply ile real datasetlərin analizi

Matplotilib, seabron ilə vizuallaşdırma

Məlumatların qrafikləşdirilməsi metodları

Qrafik növləri və tətbiqləri

Barplot, histogram, boxplot, violin, correlation, scatterplot, heatmap, lineplot, parallelplot, network chart, venn diagram, donutplot, spyder chart, cluster mapplot, insetplot, pointplot, jointplot, pieplot, kdeplot, swarmplot, paitplot, countplot, word cloud, matplotlib ilə vizuallaşdırma

Seaborn ilə vizuallaşdırma

Time series analiz

Dataset-lər üzərində modulların tətbiqi və reallaşdırılması

Data-pre processing

Outlier-ların tapılması, analizi

Boş məlumat analizi(Missing data)

Missingno modulu ilə dolu-boş sətir vizuallaşdırılması

Boş sətirlərin silinməsi, doldurulması üsulları, şərtləri və tətbiqləri

Data-nın normallaşdırılması, standartlaşdırılması və çevrilməsi Statistika

Mean, median, mode variance, standart deviation, range 

Paylanmalar-Normal paylanma.Hipotez testləri- istəyə görə bir neçə test əlavə ediə bilər.

Səmra Əliyeva Büdcə Planlama Şöbəsinin müdiri ”Azərsun Holding”
Eldəniz Bayramov Data Analitik Azərbaycan Dəmiryolları QSC

Bootcampın ümumi ödənişi: 800 AZN

Təlim ödənişini 4 aylıq tədris müddətində 4 hissəli ödəmək mümkündür.

İlk 220 AZN təlimin başlama tarixinə 3 gün qalmışadək qeydiyyat zamanı ödənilməlidir. 

2 hissəli ödəniləcək təqdirdə qeydiyyat zamanı 420 AZN ödəniş olunmalıdır. 

Təlim iştirakçıları üçün üç kateqoriyalı endirim nəzərdə tutulmuşdur:

1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa, hər birinə 5 %, 3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

3. Tələbələr üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

 

Qeyd: İştirakçıya endirim kateqoriyalarından yalnız biri tətbiq edilə bilər!

 

Ödənişə daxildir:

- Elektron təlim matrialları

- Nəticə imtahanı

- Sertifikat

- Kofe-breyk

✍ Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də  və imtahanda  iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır. Sonda keçirilən yekun imtahanında yüksək nəticə göstərənlər isə əlavə olaraq “müvəffəqiyyət” sertifikatı ilə mükafatlandırılacaqlar.

Müraciət et

Populyar kurslar